• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002950 (19.09.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (19.09.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (19.09.2020)

  2011-ATŞ-TOP-371 ALBÜM NUMARALI ATIŞ POLİGONUNA HAREKETLİ NİŞANCI PLATFORMU YAPIM İŞİ

  TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

  2011-ATŞ-TOP-371 ALBÜM NUMARALI ATIŞ POLİGONUNA HAREKETLİ NİŞANCI PLATFORMU YAPIM İŞİ

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası : 2020/487048

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : TERÖRİZMLE MÜCADELE EGITIM VE TATBIKAT MERKEZI KOMUTANLIGI EGIRDIR YOLU ÜZERI 32000 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462324612 – 2462324612
  c) Elektronik Posta Adresi : igetam_ihkom@mynet.com
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 (Onbir) Kalem Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI ŞHT.ATĞM.ERKAN ÜNAL KIŞLASI – MERKEZ/ISPARTA
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Te.Müc.Eğt.ve Tatb.Mrk. İhale Komisyon Başkanlığı Kepeci Mahallesi Aksu Caddesi No.:25 (Eski Askeri Mahkeme Binası) Merkez / ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 29.09.2020 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerine benzer iş grupları tebliğinde belirtilen her türlü inşaat işleri ve ısı işleri benzer iş olarak kabül edilecektir.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İdare ;iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihalelere girecek olan mühendis ve mimarlar için , mimar veya mühendislik fakültelerinden mezun olanların diplomaları benzer iş olarak kabül edilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  2. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Te.Müc.Eğt.ve Tatb.Mrk. İhale Komisyon Başkanlığı Kepeci Mahallesi Aksu Caddesi No.:25 (Eski Askeri Mahkeme Binası) Merkez / ISPARTAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
  4. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  5. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

   

  46.2. İmalat bünyesine girecek her türlü malzeme ve kullanılan cihaz, TSE (ve/veya ISO 9001) damgalı veya TS Kalite belgesine sahip, 1?inci sınıf malzeme olacaktır. TSE Standardı veya kalite belgesi olmayan malzemeler, piyasadaki mevcut en iyi malzemelerden seçilecek, İdare onayından sonra kullanılacaktır. 46.3. İmalat sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, elektrik, makine, vb. işlerine ait proje ve de problemleri yüklenici firma tarafından çözülerek, bu amaçla çizilecek her türlü proje, detay ataşman idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. 46.4. Sökümden çıkan malzemeler (idarenin tespit edeceği malzemeler) tutanakla ilgili birliğe teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumdaki malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izniyle göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Yüklenici bu işlemlerden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 46.5. İhale kapsamında belirtilen imalatlar dışında, önceden düşünülmemiş, gözden kaçan ya da imalat sırasında ortaya çıkacak, yapılması gerekli görülen, bağlı tüm ekstra tamir tadilat ve onarım işlerinde söz konusu iş kapsamında Yüklenici tarafından ikmal edilecektir. İlave imalatlar için Yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 46.6. Yüklenici, işe başlamadan önce, iş esnasında ve iş sonrasında çektiği fotoğrafları (yapılan imalatları gösteren) CD ortamında idareye teslim edecektir. Bu konuda yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 46.7. Yüklenici tarafından yabancı uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan) şahıs çalıştırılmayacaktır. 46.8. Teslim edilecek/kurulumu yapılacak makine ve teçhizata ait garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve TSE belgeleri idareye teslim edilecektir. 46.9. Yapılacak işin çalışma saatleri hafta içi sabah 08:00, akşam 18:00 arasındadır. Bu saatler dışına çalışma yapılmak istendiğinde idareye yazılı olarak başvurulacaktır. 46.10. Yüklenicinin çalışan personeli günlük ihtiyaçlarını idarenin gösterdiği yerde karşılayacaktır. Kışlaya giriş ve çıkışlarda iş yeri kurallarına uyacaktır. 46.11. Yüklenici firma SGK İş Yeri Bildirgesini, SGK İşe Giriş Bildirgesini, SGK İş Yeri Giriş Teyit Yazısını (tüm SGK işlemlerini yaparak) , İş Programını işe başlamadan önce idareye teslim edecektir. 46.12. Geçici ve kesin kabul eksiklikleri idarece belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar gecikilen her gün için günlük gecikme cezası 1/1 oranında uygulanır. 46.13. Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet vereceği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur. Bu zararlar tutanakla tespit edilmesini müteakip zararın derhal tazmin yoluna gidilecek, zararın tazmin süresi kesinlikle geçici kabul tarihini geçmeyecektir. Mücbir sebeplerden dolayı zararın karşılanmasında süre uzatımı idarenin yetkisindedir. Zarar karşılanmadığı takdirde yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 46.14. Yüklenici firma iş sahasında çalıştırdığı personelinin, genel ahlak ve terbiye kurallarına göre hareket etmesinden sorumlu olacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler