• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002950 (15.08.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (15.08.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (15.08.2020)

  250 KVA TRAFO

  ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  250 KVA Trafo mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/416067

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462184160 – 2462238255
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 250 KVA Trafo
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 250 KVA Trafo
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzuna montajı yapılarak teslim edilecektir. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğümüz kullanımına geçici olarak verilen trafo DSİ Bölge Müdürlüğünün ve idarenin belirttiği yere teslim edilecektir. (Nakliye , ulaşım, montaj, vb. işçilik giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.)
  ç) Süresi/teslim tarihi : Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzuna sözleşme imzalandığı tarih itibariyle 30 gün içinde montajı yapılarak teslim edilecektir. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğümüz kullanımına geçici olarak verilen trafo DSİ Bölge Müdürlüğünün ve idarenin belirttiği yere teslim edilecektir. (Nakliye , ulaşım, montaj, vb. işçilik giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.)
  d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandığı tarih itibariyle

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.08.2020 – 11:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kepeci Mah. 116. Cadde No:12 Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Birimi (E-İhale Salonu)
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   15. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler