• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:823 (10.08.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:823 (10.08.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:823 (10.08.2018)

  İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

  ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ – SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

  İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2018/393300

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : Sanayi Mahallesi 142. Cd No:72/A (İl Özel İdare Arkası) 32100 MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462330504 – 2462234654
  c) Elektronik Posta Adresi : ispartaadsm@saglik.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : İLAÇ ALIMI 1 KALEM (Artikain hidroklorür 40 mg/ml + Epinefrin HCI 0.012 mg/ml 2 ml Ampul – 162000 adet)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
  c) Teslim tarihi : Teslimat 6 (altı) partide yapılacaktır.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : SPARTA ADSM – Sanayi Mh. 142. Cd. No:72/A Merkez/ISPARTA (Toplantı Salonu)
  b) Tarihi ve saati : 28.08.2018 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  Bu ilaç ihalesine sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilir. İstekliler  Ecza deposu ise, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili “Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi” , ithalatçı ise ithal için “Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi” , imalatçı ise Sağlık Bakanlığı`ndan alınmış “İmalatçı Belgesi” belgelerini sunacaklardır.İhaleye teklif verecek Ecza Depolarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ecza Depoları Listesinde kayıtlı olması zorunludur.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1.
  4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
  İhaleye teklif verecek istekliler teklif ettikleri ürünün Barkod numaralarını ihale dosyasında sunacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ – Sanayi Mh. 142. Cd. No:72/A Merkez/ISPARTA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA ADSM – Sanayi Mh. 142. Cd. No:72/A Merkez/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler