• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:726 (13.07.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:726 (13.07.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:726 (13.07.2018)

  ATABEY AKÇAY GÖLETİ REZERVUAR KAPLANMASI VE MUHTELİF İMALATLAR

  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Atabey Akçay Göleti Rezervuar Kaplanması ve Muhtelif İmalatlar yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası : 2018/336564

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462241104 – 2462241116
  c) Elektronik Posta Adresi : dsi18@dsi.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Atabey Akçay Göleti Rezervuar alanı 2.775.000 metreküp kazı imalatı yapılması
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Isparta İli Atabey İlçesi
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 900 (dokuz yüz) takvim günüdür.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 09.08.2018 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
  Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
  a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

  b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

  İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

  Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-VIII Grubu işler kabul edilecektir.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat Mühendisliği

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

   

  1. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

  A.1. Teklif fiyatı puanlaması

  Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

  Bu formülde;

  TP: Teklif puanı,

  TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

  TF: İsteklinin teklif fiyatı,

  ifade eder.

  A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (50 Puan)

  A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (45 Puan):

  Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

   

  Örnek:

  İsteklinin Teklifi

   

  A1 B2
  Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)
  1 ÇK01 Açıkta Kazı Yapılması metreküp ….. …… …….
  2 ÇK02 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu Yapılması ve Yerine Konması metreküp a b c
  ….. ….
  …. ….
  55 ÇK55 Proje Yapımı maktuen …. …..
  TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) d

  Yüklenicinin ÇK02 nolu pozda puan hesabı yapılırken

  a: ÇK02 pozunun miktarı

  b: ÇK02 pozunun istekli tarafından verilen fiyatı

  c: ÇK02 pozunun tutarı

  d: İsteklinin ihaleye verdiği toplam teklif tutarı

  e: İsteklinin ÇK02 pozu oranı

  ÇK02  poza ait tutar c=a*b

  ÇK02 nin teklife oranı  e=c/d

  e oranı eger belirtilen oranlar arasında kalıyor ise istekli belirtilen puanı alacaktır.

  No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Aralık Puan
  1 AKG RZ 01 Açıkta kazı yapılması 99.70 130.00 35.00
  2 AKG RZ 02 Proje yapımı 0.15 0.29 10.00
                                                                                                         Toplam 45.00

  A.2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3Puan):

  İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve teklif edeceği bedelinin %70’sinden fazla olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

  *Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.

  *Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

  Bitirdiği Gölet /Baraj Sayısı                                          Puan

  0        İse                                                                           0

  1        veya fazla ise                                                         3

  Not: Puanlama için sunulan İş Deneyim Belgesinin belge tutarı, yeterlilik için sunulan İş Deneyim Belgesinde ilgili mevzuatta aranan kriterler üzerinden değerlendirilecektir.

   

  A.2.3 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (2 Puan):

  İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği gölet/baraj üzerinden puanlama yapılacaktır.

  *Ortak girişimlerde pilot ortak değerlendirilecektir.

  Fesih edilen veya devir yapılan Gölet /Baraj Sayısı                         Puan

  0        İse                                                                                                 2

  1        veya fazla ise                                                                               0

  İstekli, ihale dokümanı kapsamında kendisine verilen ve ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih yapılan işi olmadığına ve/veya ihale ilan tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde devir yapmadığına ilişkin belgeyi teklif dosyasında sunmak zorundadır. Mezkur belgeyi sunmayan veya yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan istekli Kalite Nitelik Puanından 0 puan alacaktır.

  A.3. Toplam puan

  Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik  puanının toplamıdır.

  A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

  Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

  TP = TFP + KTP

  B.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

  Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)”

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
   7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)karşılığı DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü Eğirdir Yolu 3. Km 32340 ISPARTAadresinden satın alınabilir.
   7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

   8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

   9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
   Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

   12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   13. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

   

  16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1 ,00 olarak düzenlenmiştir

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler