• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:1098 (10.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1098 (10.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1098 (10.11.2018)

  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ

  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-MAKİNA İKMAL DONATIM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2018/568876

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : Egirdir Yolu Üzeri 3. Km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462241104 – 2462241119
  c) Elektronik Posta Adresi : makina18@dsi.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : İşçi personellere verilmesi gereken“Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi” temini için 20 kalem, 1590 adet Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ambarları Eğirdir Yolu 3 km 32340 -ISPARTA Telefon : 0 246 224 11 04 Faks: 0 246 224 11 19
  c) Teslim tarihi : Kişisel Koruyucu Donanım Malzemelerinin tamamı, sözleşmenin imzalanmasına müteakiben en fazla 30 (otuz) takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Eğirdir Yolu 3.Km ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 26.11.2018 – 10:30
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1.
  4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
  İstekliler teklif edecekleri KKD’lere ait Ek-1 Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Teknik Özellikleri ve Standartları’nda belirtilen standartlara uygunluğunu gösterir tüm belgeleri (TS EN, CE vs) ihale teklif zarfı ile beraber imzalayarak ve kaşeleyerek sunacaklardır. Sözkonusu belgeleri sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Eğirdir Yolu 3.Km ISPARTA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Eğirdir Yolu 3.Km ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler