• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO : 920 (19.09.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO : 920 (19.09.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO : 920 (19.09.2018)

  DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ (DMS) SATIN ALINACAKTIR

  ISPARTA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

  DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ (DMS) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2018/452561

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : KUTLUBEY MAH. MIMAR SINAN CAD. 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462116000 – 2462120869
  c) Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Değişken Mesaj Sistemleri (Dms)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Özkanlar Kavşağı Alt Geçidi
  c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup ihale konusu mallar 55 gün içerisinde montajı yapılarak teslim edilecektir

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  b) Tarihi ve saati : 10.10.2018 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  1-Yerli imalatçılar,  Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesini,
  2-Kapasite Raporu,
  3-İmalat Yeterlik Belgesi,
  4-Yerli Malı Belgesi,
  5-Yabancı imalatçılar,    kendi ülkesi mevzuatına göre düzenlenmiş İmalatçı belgelerinden birini ihalede vereceklerdir.
  İstekliler, yukarıdaki belgelerden birini ihalede vereceklerdir.
  İstekliler, Yetkili Satıcı/Yetkili Temsilci  olarak ihaleye katılacaklarsa;    Yetkili Satıcılık /Temsilcilik ” belgesiyle birlikte ihale dokümanında istenilen imalatçıya ait  olan (İmalatçı Belgesi/Sanayi Sicil Belgesi,  Teknik dokümanlar,  Birimin CE uygunluk işaretine haiz  olduğunu  gösterir belgeler  ) belgeleri ihalede vereceklerdir.

  4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
  * Üreticinin de kaşeleyip imzaladığı 2 yıl garanti belgesi

  * Üreticinin de kaşeleyip imzaladığı 10 yıl süre ile yedek parça temini garantisi belgesi

  * Garanti süresi içerisinde cihazda meydana gelen aynı tip arıza bir yılda 3 defa tekrar ederse bu arıza epidemik arıza olarak kabul edilecek ve cihaz bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

  * Cihaz ve modüllerde, gerek garanti kapsamında, gerekse garanti kapsamı dışında firma müdahalesi gerektiren arıza durumlarında idarenin faks, mail vb. yazısına istinaden en çok 72 saat içerisinde müdahale edilecektir. Cihaz ve modüllerin haricinde sistemde meydana gelen ve garanti kapsamında oluşan arızalar en çok 7 gün içerisinde giderilecektir. Firma bu durumla ilgili taahhüt yazısı verecektir

  4.3.4.
  4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
  * Teklif edilen DMS için ISO 9001 belgesi

  * İstekli yetkili satıcı veya temsilci ise, üreticinin belgeleri ile birlikte isteklinin ISO 9001 belgesi ve üreticinin yetkilendirme belgesi (yetki belgesinin geçerlik tarihi garanti süresinin bitiş tarihini kapsayacak şekilde olmalı)

  * Üreticinin veya Distribütörün EN 12966 belgesi ve yetkilendirme belgesi. (Üreticiye ait TS EN 12966 veya Türkçe EN 12966 belgesi teklif zarfında ve yetkili bayi ve satıcılık belgesi ile birlikte sunulacaktır. Yetki belgesi ile birlikte sunulmamış 12966 belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

  * Firmanın ledli grafik tabanlı görüntülü duyuru cihazları için TS 13243 TSE Hizmet Yeterlik Belgesi

  4.3.4.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
  1-Yerli İmalatçılar, Sanayi Genel Müdürlüğünden alınmış Sanayi Sicil Belgesini  ihalede vereceklerdir.
  2-Yabancı imalatçılar, kendi ülkeleri mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş İmalatçı Belgelerinden birini ihalede  vereceklerdir.
  4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  Teknik Dokümanlar Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterleri arasında yer alacak ve teknik değerlendirmeye esas olacaktır.

  1- Teklif edilen birimin; Teknik Şartnameye uygun olduğunu gösteren detaylı teknik dokümantasyon (broşür, katalog, proje vb.) ihalede verilecektir. 

  2- Teklif edilen  birimin CE uygunluk işaretine sahip olduğunu gösteren belge ve dokümanlar (CE uygunluk beyanı veya teklif edilen model için hazırlanan CE dosyası veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun CE onayı) ihalede verilecektir.

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Sabit ve Değişken mesajlı elektronik bilgi sistemleri imalatçılığı / satıcılığı veya  Trafik güvenlik römorku imalatçılığı / satıcılığı

  AYRI AYRI BENZER İŞ KABUL EDİLECEKTİR.

  İş deneyim belgesinin yanısıra ” İhaleye giren firmaların ilgili işe benzer, daha önce yapmış oldukları merkezi sistem tabanlı değişken mesaj sistemi ile ilgili en az 1 adet referansı, iş bitirme belgesi ile birlikte sunmak zorundadır. (Sunulan referansta, işle ilgili tanım ve açıklayıcı bilgi bulunmalıdır.) “

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİadresinden satın alınabilir.
  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Isparta Mer. Şubesi Isparta Bel. TR 54 0001 0001 3236 3135 7950 05 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler