• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 682 (25.06.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 682 (25.06.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 682 (25.06.2018)

  ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
  Isparta Eski Devlet Hastanesi Binası yıkım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  1-İdarenin
  a) Adresi : Sanayi Mah. 142Cad. No:72 ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462119600 – 2462119604
  c) İhale dokümanının görülebileceği adres : İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi

  2-İhale konusu İşin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze ait Isparta İli Merkez ilçe Keçeci Mahallesi Yokuşbaşı Sokak 59 pafta,277 ada,7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan eski Devlet Hastanesi yapı ve tesislerinin Yıkımı
  b) Teslim tarihi : Kesinleşen ihale kararı bildiriminden sonra 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamının yatırıldığına dair dekontun, Kesin Teminat, Hasar teminatı ve diğer istenilen evrakların idareye teslim edilip sözleşme imzalandıktan sonra tutanak düzenlenerek yer teslimi yapılacak ve 3 gün içerisinde işe başlanılacaktır

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Sanayi mahallesi 142.cadde No:72/B Merkez- ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 04.07.2018 – 10:00
  4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. 2 -Ortak girişim halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin ikametgâh, imza sirküleri ve noter tasdikli beyannamesi ile ortak tebligat adresi,

  4.3 -Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

  4.4- Faaliyeti gereği bağlı olduğu Ticaret odası veya meslek odası belgesi.

  4.5- Şartname bedeli ödeme makbuzu.

  4.6 -Geçici Teminat Makbuzu veya Mektubu ( Banka mektubu 05.08.2018 tarihine kadar geçerli olmalıdır.)

  4.7- İdari Şartname ( her sayfası imzalı ve kaşeli olmalıdır.)

  4.8- Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgeler

  4.9- İş Deneyim Belgesi (En az 100.000 TL tutarında yıkım, hafriyat, geri dönüşüm vb. iş deneyim belgesi ) veya Kendi adına kayıtlı 15 adet moloz taşıma kapasiteli kamyon,3 Adet 3 tonluktan 10 tonluğa kadar Kırıcısı ve yükleyicisi olan Ekskavatör, 3 adet; 10 tonluktan 30 tonluğa kadar Kırıcısı ve yükleyicisi olan Ekskavatör araç parkına sahip olduğunu tevsik eden belgeleri sunması gerekmektedir.

   

   

   

  1. İhale doküman bedeli 250,00 TL dir. Doküman idarenin adresinde görülebilir. 7.Maddede belirtilen Banka ve ıban numarasına yatırdığına dair dekontun sunulmasına müteakip  İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
   5.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı -Sanayi mahallesi 142.cadde No:72/B Merkez- ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

   7. Bu işin tahmini bedeli 1.033.333,00-TL olup geçici teminat tutarı 103.333,30-TL dır.

  İsteklilerin Bu bedelden az olmamak üzere teminatı Isparta İl Sağlık Müdürlüğü adına Halk Bankası Isparta Merkez Şubesi nezdindeki TR52 0001 2009 5450 0016 0001 85 ıban nolu hesaba yatırması veya teminat kabul edilen diğer değerleri vermesi gerekmektedir.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler