• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 377 (11.04.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 377 (11.04.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 377 (11.04.2018)

  İHALE İLANI

  KALORİFER YAKITI ( FUEL-OİL 4) SATIN ALINACAKTIR

  ISPARTA ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  İlimiz Merkez İlçesi Büyük Hacılar köyü sınırlarında bulunan İdaremize ait Asfalt Plenti ihtiyacı 130000 kg Kalorifer Yakıtı ( Fuel-Oil 4) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası  : 2018/160902

  1 -İdarenin

  1. a) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası : 2462116500-2462116548
  3. c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare@isparta.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 130.000 Kg. Kalorifer Yakıtı ( Fuel-Oil 4) satın alınacaktır.

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Teslim yeri : Isparta İl Özel İdaresine ait Büyük Hacılar Konkasör Şantiyesi içerisinde bulunan asfalt plentine teslim edilecektir. (Nakliyesi yükleyici tarafından karşılanacak araçlarla alınan ürünler akaryakıt ambarına irsaliye ve faturalarla ayniyet yönetmeliğinde belirtilen usullere göre teslim edilecektir.) Teslim yerinde Öngörülmeyen bir durum değişikliği olduğunda İdarenin belirleyeceği yere istenilen tarihlerde ve istediği miktarda mal teslimi yapılacak ve ek ücret talep edilmeyecektir.
  2. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi İşlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip İdarenin belirleyeceği tarihlerde ve istediği miktarda mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. Yüklenici, talep tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde Büyük Hacılar Konkasör Şantiyesi içinde bulunan Asfalt Plentine teslim edilecektir.

  3- İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer : Isparta İl Özel İdaresi 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Eğirdir Yolu Isparta
  2. b) Tarihi ve saati : 03.05.2018 – 10:00
  3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1-İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

  2- İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi” ise” ; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

  3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu bayilik belgesini,

  4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini, Teklifi ile birlikte verecektir.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Bürosu Eğirdir Yolu üzeri Isparta adresinden satın alınabilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zemin Kat Eğirdir Yolu Üzeri Isparta adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden İtibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  4. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama İstenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler