• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 300 (08.04.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 300 (08.04.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 300 (08.04.2019)

  DSİ 18 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI TESİSLERİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  DSİ 18 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Tesislerinin Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/158161

  1-            İdarenin

  1. a) Adresi : Eğirdir Yolu 3. km 32340 İSPARTA MERKEZ/ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası:2462241104 –  2462241116
  3. c) Elektronik Posta Adresi:dsil8@dsi.gov.tr

  ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-            ihale konusu malın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı :DSİ 18. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı tesislerinin 6(altı) aylık ihtiyacı olan yaklaşık 1.000.000 kWh  elektrik enerjisinin serbest piyasadan alımı

  Ayrıntılı bilgiye EKAP ‘ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,

  1. b) Teslim yerleri: DSİ 18.Bölge Müdürlüğü, OG Tek Terim-Ticarethane (Tesisat No; 4868862300) 2.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü AG Tek Terim-Ticarethane, l Abonelik (Tesisat No: 2348112300) 3. DSİ 18.Bölge Müdürlüğü Yakaören Sosyal Tesisler) Gölcük), AG Tek Terim Ticarethane (Tesisat No: 7008782300) 4.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü 182. Şube Müdürlüğü, OG Tek Terim-Ticarethane (Tesisat No: 7398373300) 5.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü 183. Şube Müdürlüğü, OG Tek Terim-Ticarethane(Tesisat No: 10000004580) 6.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü Akaryakıt istasyonu, OG Tek Terim- Ticarethane) Tesisat No: 7308273300) 7.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü Bedre Sosyal Tesisi İç ihtiyaç OG-Tek Terim-Tarımsal( Tesisat No: 8097942300)
  2. c) Teslim tarihi : Sözleşme, imza tarihinden itibaren ilk faturalandırma ve son faturalandırma arasında 6 (altı) ay süre boyunca geçerli olacak şekilde işe başlanacaktır.

  3-            İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü / işletme ve Bakım Şube Müdürlüğü – İSPARTA
  2. b) Tarihi ve saati : 05.2019-10:30
  3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1.        ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1.İsteklilerin EPDK’nın yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş ve ihalenin yapıldığı yıl içerisinde geçerli olan “Tedarik Lisansı” veya “Üretim Lisansı” belgelerinden birinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

  2.ihale dokümanı içerisinde yer alan (Taahhütname) “terör örgütlerine İltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına ” dair “Taahhütname”, istekli yetkilisi tarafından imzalanacak ve yetkilinin imza beyannamesi/sirküleri eklenerek verilecektir. İstenildiği takdirde noter onaylı verilebilecektir.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,  üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri,

  4.1.3.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5.     İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6.     Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

  4.2.     Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1.     İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

  4.4.        Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.     Kamu kurumlan veya özel sektörde yapılan elektrik enerjisi alımı, satımı ve benzeri işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,
  2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  3. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1.        ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 18. Bölge Müdürlüğü / işletme ve Bakım Şube Müdürlüğü – İSPARTA adresinden satın alınabilir.

  7.2.        İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü / işletme ve Bakım Şube Müdürlüğü – İSPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  4. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler