• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 281 (27.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 281 (27.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 281 (27.03.2020)

  ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI TERMİNAL BİNASINDA KURULU HALDE BULUNAN 2X100 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TOPLAMDA 66 ADET 65 AH KAPASİTELİ KURU TİP AKÜ ALIMI İŞİ

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

  Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Terminal Binasında kurulu halde bulunan 2X100 KVA Kesintisiz Güç Kaynaklarında kullanılmak üzere toplamda 66 adet 65 Ah kapasiteli kuru tip akü alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2020/155080

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : Gümüşgün Mevkii KEÇİBORLU/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2465592008 – 2465592011
  c) Elektronik Posta Adresi : infosuleymandemirel@dhmi.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 66 adet 65 Ah Kuru Tip Akü
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü
  c) Teslim tarihi : Akülerin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilip montajı yapılarak devreye alınması gerekmektedir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü A22 nolu Müdür Yardımcısı Odası
  b) Tarihi ve saati : 07.04.2020 – 11:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  Yüklenici yetkili derneklerden alınmış Atık Akümülatör Yetki belgesini teklif aşamasında İdareye sunacaktır.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  Satıcı firma akü satışına dair yetki belgesine haiz olacak ve bunu teklif aşamasında belgelendirecektir.

  4.3.2.
  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
  Yüklenici firma TSE ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgelerine sahip olmalıdır. Bu özelliği belirten ve IEC 60896-2, IEC 60896-21/22, EN 60896-21/22, DIN EN 60896-2, BS 6290-4, BS EN 60896-22, TS 1352-3 EN 60869-22, TS 1352-2 EN 60869-21 standartlarından birisine uygunluğunu belirten akü broşürleri, katalogları, vb. teknik belgeler teklifle birlikte verilecektir.
  4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  Akülerin ağırlıkları en az 23 kg seviyesinde (en fazla %3 oranında ağırlık toleransı sağlanacak ve kesinlikle bir akü ağırlığı 22,3 kg altında olmayacak) olacak ve bu hususu gösteren doküman teklif aşamasında istekli tarafından sunulacaktır.

  Aküler  20°C yada 25°C sıcaklıkta  1,7 V kesme geriliminde 10 dakika için hücre başına en az 310 Watt kapasitesinde olacak ve bu değerler aküye ait teklifle beraber verilecek teknik belgeler içerisinde yer alacaktır.

  Aküler için istenen ömür beklentisi, marka, model, Ah değeri, Watt, ağırlık vb. değerler ile standartlar, teklifle birlikte verilen dokümanlarda açıkça görülecektir. Bu özelliği belirten akü broşürleri, katalogları, vb. teknik belgeler teklifle birlikte verilecektir.

  Akülere ait ilgili teknik şartnamede istenen teknik özellikler katalogda yer almıyorsa, bu değerler ayrıca yazılı belirtilecek ve teklif aşamasında sunulacaktır.

  Akülerin ömür beklentisi +20º C ortam sıcaklığında 10 yıl olacak ve bu husus teklif aşamasında verilecek dökümanlarda açıkça belirtilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler