• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 209 (13.03.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 209 (13.03.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 209 (13.03.2019)

  İhale İlanı

  1000 TON BİTÜM 160/220 VE BİTÜMLÜ BAĞLAYICI FM2 B2 MALZEMELERİN İZMİR-ALİAĞA RAFİNERİSİNDEN, ISPARTA İLİ MERKEZ İLÇE BÜYÜK HACILAR KÖYÜ SINIRLARINDAKİ SABİT ASFALT TESİSİNE NAKLİ

  ISPARTA ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  1000 ton Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 Malzemelerin İzmir-Aliağa Rafinerisinden, Isparta İli Merkez İlçe Büyük Hacılar Köyü Sınırlarındaki Sabit Asfalt Tesisine Nakli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2019/116360

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462116500 – 2462116548
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmet alımın

  a) Adı : 1000 ton Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 Malzemelerin İzmir-Aliağa Rafinerisinden, Isparta İli Merkez İlçe Büyük Hacılar Köyü Sınırlarındaki Sabit Asfalt Tesisine Nakli
  b) Niteliği, türü ve miktarı : Asfalt Kaplama çalışmalarında kullanılacak olan 1.000 ton Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 Malzemelerin İzmir-Aliağa Rafinerisinden, Isparta İli Merkez İlçe Büyük Hacılar Köyü Sınırlarındaki Sabit Asfalt Tesisine Nakli hizmeti alınacaktır.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta-Merkez -Büyük Hacılar Köyü
  ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 210(iki yüz on) gündür
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.03.2019 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış K1 veya R1 ceya C2 Yetki Belgesi’nin aslı veya noter onaylı suretinin teklif zarfı ile birlikte sunulması zorunludur.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Abdullah ÇELİK

  Genel Sekreter a.

  Genel Sekreter Yrd.

   

   

  …/03/2019   Şef  : F.GENÇ

  …/03/2019   Destek Hizmetleri Müdürü: M.ÖZERDEN

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler