• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 1089 (24.12.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1089 (24.12.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1089 (24.12.2019)

  AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

  SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  35000 Litre Motorin Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/680065

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : DOĞU YERLEŞKESİ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462112838 – 2462112823
  c) Elektronik Posta Adresi : hastanesatinalma@sdu.edu.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : MOTORİN ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Araçlar için akaryakıt teslim yeri ilgili yüklenicinin akaryakıt istasyonlarıdır. Yüklenici, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan 6 adet aracın motorin alımını tamamen otomatik sistemde yapacaktır. Belirtilen araç sayısının artması durumunda ilave olan araçlar da taşıt tanıma sistemi kurulacaktır. Jeneratörler için motorinin teslim yeri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi jeneratör depolarıdır.
  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben işe başlanacak olup, 31.12.2020 tarihinde sona erecektir. Sözleşme konusu akaryakıtı, İdarenin resmi araçları günlük ihtiyaçlarına göre yüklenicinin akaryakıt istasyonlarından alacaklardır. Jeneratörler için teslimat, İdarenin telefonla veya yazılı siparişleri üzerine pey der pey yapılacaktır. Siparişlerde gün belirtilmiş ise istenen günde, gün belirtilmemiş ise en geç 3 (üç) gün içinde teslim edilecektir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Hastane Toplantı Salonu
  b) Tarihi ve saati : 07.01.2020 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  İsteklinin  Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise EPDK`dan alınmış ihale konusu işi bitirme tarihine kadar geçerliliği olan dağıtıcı veya bayilik lisansı,
  İsteklinin  Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise EPDK`dan alınmış ihale konusu işi bitirme tarihine kadar geçerliliği olan bayilik lisansı ve akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış bayisi olduğunu gösterir belge veya bayii olduğuna dair sözleşme,
  İsteklinin Isparta Belediye sınırları içinde akaryakıt bayisi olduğuna dair belge,

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastane Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler