• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 1006 (25.11.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1006 (25.11.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1006 (25.11.2019)

  2020 YILI DÖKME LPG MİX ALIMI

  ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  2020 Yılı Dökme LPG Mix Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/603328

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462184160 – 2462238255
  c) Elektronik Posta Adresi : isparta@gsb.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Dökme LPG (Mix) 35.000 Kg.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yerleri : KEÇİBORLU, GELENDOST, ŞARKİKARAAĞAÇ VE YALVAÇ GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ TESİSLERİ
  c) Teslim tarihi : LPG (MİX) SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE 5 GÜN İÇERİSİNDE TEMİN EDİLECEKTİR.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Toplantı Salonu Kepeci Mah. 116. Cad. No:12 ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

   A- istekli bir ‘akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu’ ise ; enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge

  B- istekli’ akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi’ ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi

  C- istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Destek Hizmetleri Birimi) Kepeci Mah. 116. Cad. No:12 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler