• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002950 (21.12.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (21.12.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (21.12.2020)

  2021 YILI İÇİN AKARYAKIT VE SARF MALZEMESİ ALIMI

  ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  2021 Yılı İçin Akaryakıt ve Sarf Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/713001

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462184160 – 2462238255
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2021 Yılı İçin Akaryakıt ve Sarf Malzemesi Alımı
  b) Niteliği, türü ve miktarı : Katkılı Motorin 7500 Litre Kurşunsuz Benzin 7500 Litre Antifirizli Araç Cam Suyu 200 Litre Çim Biçme Makinası için Motor Yağı 350 Kilogram
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde bulunan Jeneratör ve çim biçme makinaları için akaryakıt, yüklenici tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde taşınarak teslim edilecektir. (Taşıma sonrası akaryakıt, jeneratörlerin deposuna yüklenici tarafından doldurulacaktır. Motor yağı ve antifirizli cam suyu peyderpey alınacaktır.
  ç) Süresi/teslim tarihi : İl Müdürlüğümüze bağlı birimlerin ihtiyacı olan akaryakıt ve sarf malzemeleri yüklenici tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde götürülerek teslim edilecektir. Bağlı birimlerde bulunan jeneratörlerin yakıt dolum işlemi de yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İhtiyaca binaen verilecek olan siparişler peyderpey teslim edilecektir.
  d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandığı tarih itibariyle

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.01.2021 – 11:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kepeci Mah. 116. Cadde No:12 Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Birimi
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  a- Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı

  b-İstekli enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesi

   

   

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   15. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler