• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002950 (15.10.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (15.10.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (15.10.2020)
  MUHTAÇ AİLELERE DAĞITILMAK ÜZERE YERLİ KÖMÜR ALIMI
  ISPARTA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  MUHTAÇ AİLELERE DAĞITILMAK ÜZERE YERLİ KÖMÜR ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/542738

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : KUTLUBEY MAH. MIMAR SINAN CAD. 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462116000 – 2462120869
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : MUHTAÇ AİLELERE DAĞITILMAK ÜZERE YERLİ KÖMÜR ALIMI
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 200 Ton Yıkanmış Yerli Kömür
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdaremizin Belirleyeceği Şehir Merkezindeki Adreslere Teslim Edilecektir.
  ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeyi Müteakip işe başlanacak ve İdare en geç 50 gün (31/12/2020 tarihini geçmeyecek şekilde) içinde tek seferde veya peyderpey alım konusu malı teslim alacaktır. Teslimat programı İdareye aittir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanır

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.10.2020 – 11:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
  -Üretici İse; *  Üretim İzin Belgesi , * Yıllık  Üretim Kapasitesi Belgesi ,* İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Sicili Belgesi, * Yıllık  Üretim Kapasitesi Belgesi
  -Dağıtıcı İse  : Herhangi Bir İlden Alınmış; “Dağıtıcı Kayıt Belgesi” ile birlikte dağıtıcısı olduğu üreticiye ait yukarıda belirtilen belgeler
  -Satıcı İse  ; Herhangi Bir İlden Alınmış; “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” ile birlikte dağıtıcısı olduğu üreticiye ait yukarıda belirtilen belgeler
  İstekliler yukarıda belirtilen belgelerden kendilerine uygun olan belgelere ait bilgileri( belge tarihi, belge no ve hangi kurum tarafından verildiği)  yeterlik bilgileri tablosunun ilgili alanında beyan edeceklerdir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler