• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002950 (10.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (10.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (10.11.2020)
  ARAÇ TAKİP CİHAZI VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ
  ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  ARAÇ TAKİP CİHAZI VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/602519

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462116000 – 2462120869
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : ARAÇ TAKİP CİHAZI VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 250 adet Araç Takip Cihazı ( Filo Yönetim Sistemi -Cihaz montaj- kurulumu ve 2 yıl teknik destek)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Cihazların montajı idarenin belirlediği araç ve iş makinelerine Isparta Belediyesi Fen İşleri Asfalt Şantiyesi Bakım İkmal Biriminde yapılacaktır
  ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu Araç takip cihazları işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde montajı yapılarak teslim edilecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.11.2020 – 11:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
  İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
  İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
  a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
  c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
  * İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilirler.
  * Yetkili satıcılar ise Yetkili Satcılık Belgesinin yanısıra , satıcısı olduğu imalatçıya ait yukarıda belirtilen belgelerden birini sunacaklardır.
  * İstekli, teklif ettiği ürününün üreticisinin tek müşteride bir defada  250 (iki yüz elli) araçlık bir filoya hizmet verdiğini gösteren en az bir referans yazısını ya da faturasının aslı / onaylı suretini  teklif ekinde sunacaktır.
  4.3.2.
  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
  *İstekliler tarafından üretici firmanın akredite edilmiş ISO 9001 belgesi, ISO 14001 ve cihazların akredite edilmiş CE belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır . CE belgesi cihazın bütünü için alınmış olmalıdır. Sadece GSM modem veya GPS alıcısı için gösterilecek belgeler geçerli sayılmayacaktır.
  *İstekliler üretici firmanın ISO 27001 sertifikasını teklifleri  ile birlikte sunacaklardır.
  4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  İhalede en avantajlı teklif veren 1. ve 2.  istekliler beyan edilen belgeleri tevsik eden bilgilerin idareye sunumunda  teklif edilen ürünlerin dokuman, katalog ve ürün teknik özelliklerini belirten broşürleri ile teknik şartnamedeki  maddelere (Genel şartlar dahil) cevaplar sunulacaktır.Teklif edilen ürünlerin özelliklerinin  istenilen kriterleri sağlaması durumuna göre  İhale Komisyonu değerlendirmesini yapacaktır.

  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler