• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002950 (02.09.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (02.09.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002950 (02.09.2020)
  SPARTA MERKEZ DİREKLİ GÖLETİ SULAMASI

  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Isparta Merkez Direkli Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası : 2020/428396

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462241104 – 2462241116
  c) Elektronik Posta Adresi : dsi18@dsi.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 241 ha sulama alanlı tarım arazisinde 11759 m HDPE Boru temini ,döşemesi ve 177 adet sanat yapısı imalatı ile arazinin 3 yıl işletme öncesi devr alma sürecinin yönetilmesi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Isparta ili Merkez İlçesi
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günüdür.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 29.09.2020 – 10:00

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX Grubu işler kabul edilecektir.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat Mühendisliği

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
  A. Değerlendirme “teklif fiyatı”, “kalite ve teknik değer nitelik”   olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
  A.1. Teklif fiyatı puanlaması (50 puan)
  Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
  Bu formülde;
  TP: Teklif puanı,
  TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
  TF: İsteklinin teklif fiyatı,
  ifade eder.
  A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (50 Puan)
  Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması  50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait  puanlamaya konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  Sıra No İş Kalem No İş Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Aralık Puan Dğeri
  1 DSL-1 Hat Kapama Yapısı Yapılması (Ø450) Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) By-Pass Dahil m 0,0264 0,0490 1,8850
  2 DSL-2 Ayrım Yapısı Yapılması (Ø280 Tevkif Vanasının ve Ø50’lik Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) m 0,0119 0,0221 0,8500
  3 DSL-3 Ø280 mmAnma çapında 16 atm basınç dayanımlı HDPE boruların döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0249 0,0463 1,7800
  4 DSL-4 Ø280 mmAnma çapında 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE boruların döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0084 0,0156 0,6000
  5 DSL-5 Ø280 mmAnma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE boruların boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0086 0,0160 0,6150
  6 DSL-6 Ø450 mmAnma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0222 0,0412 1,5850
  7 DSL-7 Ø450 mmAnma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0123 0,0229 0,8800
  8 DSL-8 Ø400 mmAnma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0030 0,0056 0,2150
  9 DSL-9 Ø400 mmAnma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0013 0,0023 0,0900
  10 DSL-10 Ø400 mmAnma çapında 6 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0183 0,0339 1,3050
  11 DSL-11 Ø280 mmAnma çapında 20 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0073 0,0135 0,5200
  12 DSL-12 Ø280 mmAnma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0064 0,0120 0,4600
  13 DSL-13 Ø280 mmAnma çapında 6 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0036 0,0066 0,2550
  14 DSL-14 Ø250 mmAnma çapında 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0123 0,0229 0,8800
  15 DSL-15 Ø225 mmAnma çapında 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0032 0,0059 0,2250
  16 DSL-16 Ø225 mmAnma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0004 0,0008 0,0300
  17 DSL-17 Ø200 mmAnma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0004 0,0008 0,0300
  18 DSL-18 Ø200 mmAnma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0004 0,0007 0,0250
  19 DSL-19 Ø180 mmAnma çapında 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0095 0,0176 0,6750
  20 DSL-20 Ø180 mmAnma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0013 0,0025 0,0950
  21 DSL-21 Ø180 mmAnma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0006 0,0010 0,0400
  22 DSL-22 Ø160 mmAnma çapında 20 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0032 0,0059 0,2250
  23 DSL-23 Ø160 mmAnma çapında 16 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0063 0,0117 0,4500
  24 DSL-24 Ø160 mmAnma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0101 0,0187 0,7200
  25 DSL-25 Ø160 mmAnma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0003 0,0005 0,0200
  26 DSL-26 Ø110 mmAnma çapında 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0005 0,0009 0,0350
  27 DSL-27 Ø110 mmAnma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması m 0,0004 0,0007 0,0250
  28 DSL-28 Ø110 mmAnma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması(tahliye boruları dahil) m 0,0028 0,0052 0,2000
  29 DSL-29 Çift Çıkışlı Hidrolik Su Alma Vanasının ve Sayaçlarının Temini  Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi ad 0,0766 0,1423 5,4850
  30 DSL-30 Çift Çıkışlı Hidrolik Su Alma Vanasının ve Sayaçlarının Temini Ø50 Hava vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi ad 0,0190 0,0354 1,3600
  31 DSL-31 Çift Çıkışlı D Tipi Su Alma Vanasının ve Sayaçlarının Temini Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi ad 0,0135 0,0251 0,9650
  32 DSL-32 Çift Çıkışlı BSV Vanasının ve Sayaçlarının TeminiKoruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi ad 0,0027 0,0051 0,1950
  33 DSL-33 Çift Çıkışlı Hidrolik Su Alma Vanası ve Sayaçlarının ve Hat Sonu Pompajlı Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi ad 0,0103 0,0191 0,7350
  34 DSL-34 Ø100 Ara Tahliye Vanasının Temini Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Cazibeli) ad 0,0366 0,0680 2,6150
  35 DSL-35 Ø150 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0048 0,0090 0,3450
  36 DSL-36 Ø100 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0118 0,0220 0,8450
  37 DSL-37 Ø80 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0206 0,0382 1,4700
  38 DSL-38 Ø50 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0153 0,0285 1,0950
  39 DSL-39 Hat Kapama Yapısı Yapılması (Ø450) Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) By-Pass Dahil ad 0,0040 0,0074 0,2850
  40 DSL-40 Ayrım Yapısı Yapılması (Ø280 Tevkif Vanasının ve Ø50’lik Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0020 0,0036 0,1400
  41 DSL-41 Hat Kapama Yapısı Yapılması (Ø250) Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) By-Pass Dahil ad 0,0113 0,0211 0,8100
  42 DSL-42 Ayrım Yapısı Yapılması (Ø250 Tevkif Vanasının ve Ø50’lik Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0037 0,0069 0,2650
  43 DSL-43 Ayrım Yapısı Yapılması (Ø200 Tevkif Vanasının  Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0034 0,0062 0,2400
  44 DSL-44 Ayrım Yapısı Yapılması (Ø200 Tevkif Vanasının ve Ø50’lik Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0018 0,0034 0,1300
  45 DSL-45 Ayrım Yapısı Yapılması (Ø180 Tevkif Vanasının  Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0047 0,0087 0,3350
  46 DSL-46 Ayrım Yapısı Yapılması (Ø150 Tevkif Vanasının ve Ø50’lik Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0013 0,0025 0,0950
  47 DSL-47 Ayrım Yapısı Yapılması (Ø160 Tevkif Vanasının  Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0013 0,0025 0,0950
  48 DSL-48 Ayrım Yapısı Yapılması (Ø100 Tevkif Vanasının ve Ø50’lik Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) ad 0,0013 0,0023 0,0900
  49 DSL-49 Basınç Kırıcı Vana Temini Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi ad 0,0384 0,0712 2,7400
  50 DSL-50 Maslak Yapısı Yapılması ad 0,0325 0,0603 2,3200
  51 DSL-51 250 Doz Çimento Harcı ile 400 doz derz imalatlı kargir duvar veya tersip bendi imalatı m3 0,0333 0,0619 2,3800
  52 DSL-52 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta beton ve Betonarme Betonu Yapılması m3 0,0077 0,0143 0,5500
  53 DSL-53 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) m2 0,0122 0,0226 0,8700
  54 DSL-54  75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) mt 0,0023 0,0043 0,1650
  55 DSL-55 Ø450 Yatay Sondaj İmalatının Yapılması m 0,0433 0,0805 3,0950
  56 DSL-56 Proje Yapımı mak 0,0076 0,0140 0,5400
  57 DSL-57 Kamulaştırma Planlarının Yapımı km 0,0074 0,0138 0,5300
  58 DSL-58 Ulaşım Yollarında Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması m3 0,0070 0,0130 0,5000
  59 DSL-59 Her Türlü Yolda Stabilize Yapılması m3 0,0036 0,0068 0,2600
  60 DSL-60 İşletme Öncesi Devreye Alma Hizmeti makt 0,0524 0,0972 3,7400
  TOPLAM 50,00

  ÖRNEK
  İsteklinin Teklifi

  Sıra No İş Kalem No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat(Pra birimi belirtilerek) Tutarı(Para birimi belirtilerek)
  1 ÇK01 Açıkta Kazı Yapılması metreküp
  2 ÇK02 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu Yapılması ve Yerine Konması metreküp a b c
  55 ÇK55 Proje yapımı
  Toplam tutar (KDV Hariç) d

  Yüklenicinin ÇK02 nolu pozda puan hesabı yapılırken
  a: ÇK02 pozunun miktarı
  b: ÇK02 pozunun istekli tarafından verilen fiyatı
  c: ÇK02 pozunun tutarı
  d: İsteklinin ihaleye verdiği toplam teklif tutarı
  e: İsteklinin ÇK02 pozu oranı
  ÇK02  poza ait tutar c=a*b
  ÇK02 nin teklife oranı  e=c/d
  “e “oranı eğer belirtilen oranlar arasında kalıyor ise istekli belirtilen puanı alacaktır, “e” oranı belirtilen oranın dışında kalıyorsa puan alamayacaktır,
  A,3, Toplam puan
  Toplam puan, teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik  puanının toplamıdır,
  A,4, Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
  Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
  FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır,
  Bu formülde;
  FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
  ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
  TTP: İsteklinin toplam puanı,
  ifade eder,
  B, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir,
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
  16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1 ,00 olarak düzenlenmiştir

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler