• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:823 (08.10.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:823 (08.10.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:823 (08.10.2019)

  AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKARYAKIT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası      : 2019/488045

  1-İdarenin

  1. a) Adresi : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BATI YERLEŞKESİ 32260 – MERKEZ/ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası : 0 246 211 18 75-0 246 211 18 77
  3. c) Elektronik Posta Adresi : yitdb@sdu.edu.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu inalın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Katkılı) 100.000 Litre, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 13.000 Litre

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Teslim yerleri : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü resmi araçlarının günlük ihtiyaçlarına göre akaryakıt istasyonundan alınacaktır. Üniversitemizde kurulu bulunan Jeneratörler için kullanılacak akaryakıt ise Yüklenici tarafından İdarenin göstereceği kurulu bulunan jeneratörlere konulacaktır.
  2. c) Teslim tarihleri : İşe başlama tarihi 01/01/2020; işi bitirme tarihi 31/12/2020’dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.

  3-İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer : Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA
  2. b) Tarihi ve saati : 31.10.2019 – 10:00
  3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1) a- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge, veya

  b- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,

  2) 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası kanununun 3 üncü maddesi gereğince alınmas zorunlu olan lisans belgesi,

  3) Satıcı firmanın yetkili satıcılık belgesi almış olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin 81 ilin en az % 80 inde istasyonları bulunacak olup, akaryakıt dağıtım şirketinden alınacak bu durumu gösterir belge veya istasyonları belirten harita,

  4) Satış firmaları kendilerinin bayisi olduğu kuruluşa bağlı olan Isparta ili, belediye hudutları içerisinde Üniversitemiz merkez yerleşkesine en fazla (Batı Yerleşke Nizamiye girişinden itibaren) 13 km. uzaklıktaki farklı bir akaryakıt dağıtım istasyonundan (satıcı firmanın yetkili satıcılık belgesi almış olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin) günlük akaryakıt ihtiyacımızı karşılayabilir. Bunun için ilgili istasyonda OYAS sisteminin bulunduğuna ve ihale kapsamında Üniversitemizin akaryakıt ihtiyacının karşılanabileceğini gösterir belge.

  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1. Kamu veya özel sektörün ihtiyaçlarının karşılanması için verilen (Petrol ürünleri içerisinde sayılan) benzin türleri, motorin türleri, kalorifer yakıtı türleri veya otomatik taşıt tanıma sistemi ile yapılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

  5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7) İhale dokümanının görülmesi:

  7.1.) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2.)  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8)  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9) İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işi n tamamı için teklif verilecektir.

  10) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13) Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14) Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler