• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:487 (13.06.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:487 (13.06.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:487 (13.06.2019)

  31 KALEM ANJİOGRAFİ SARF MALZEME

  ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

  31 KALEM ANJİOGRAFİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası      : 2019/273885

  1-İdarenin

  1. a) Adresi : Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:70 ISPARTA 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası: 2462134400 – 2462184026
  3. c) Elektronik Posta Adresi: sh32.satinalma@saglik.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

  2-İhale konusu malın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 31 KALEM ANJİOGRAFİ LABORATUVARI SARF MALZEME

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Teslim yeri : ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ
  2. c) Teslim tarihi : İhale listesindeki her bir kısım/kalem için, sözleşme bitim tarihine kadar ilgili tedarikçiye en fazla 6 adet sipariş verilebilecektir. Yüklenici sözleşme süresince sağlık tesisinin ihtiyaç durumu, stok durumu ve ilgili genelgeler uyarınca sağlık tesisi tarafından yapılacak sipariş taleplerine göre mal teslimi yapacaktır. Sipariş talepleri yüklenicinin tebligatı aldığı tarihi izleyen 15 gün içinde yerine getirilecektir.

  3-İhalenin

  a)Yapılacağı yer: ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

  b)Tarihi ve saati: 09.07.2019- 10:00

  1. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmaları zorunludur.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1.

  4.3.1.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

  Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünlerin teklif edilmesi halinde İsteklinin ihale tarihi itibariyle TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin sunulması zorunludur. Teklif verecek istekliler teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı { Tedarikçi Firma ) değil ise, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri sunmak zorundadır, isteklilerin imalatçı veya ithalatçı olması durumunda ilgili belge dosyada sunulacaktır. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (Tıbbî Cihazlar kapsamında değil ise ) TİTUBB veya ÜTS’ye kayıt ve bildirim işlemi aranmayacak, bu durumda Üretici veya İthalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır.

  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  İstekliler teklif etmiş oldukları kısma numune teslim edeceklerdir. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmenin yeterli olmadığı durumlarda idare ek numune isteyebilecektir. Katologlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  3. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler