• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:332 (18.04.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:332 (18.04.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:332 (18.04.2019)

  İHALE İLANI

   

  UAVT (ULUSAL ADRES VERİ TABANI) NIN KAPATILARAK MAKS (MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ)’ NE GEÇİLMESİ İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN KAPI LEVHALARININ (25 KÖY 11455 ADET KAPI VE 20 ADET SOKAK LEVHASI ) YENİLENMESİ İŞİ

  ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

  UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) nın kapatılarak MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)’ ne geçilmesi ile birlikte değişen kapı levhalarının (25 köy 11455 adet kapı ve 20 adet sokak levhası ) yenilenmesi işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2019/172605

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462116500 – 2462116548
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Adı : UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) nın kapatılarak MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)’ ne geçilmesi ile birlikte değişen kapı levhalarının (25 köy 11455 adet kapı ve 20 adet sokak levhası ) yenilenmesi işi
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 25 köy 11455 adet kapı levhası ve 20 adet sokak levhası yenilenmesi yapım işi.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AKSU-Terziler, AKSU- Yaka, AKSU-Yılanlı, AKSU- Yk.Yaylabel, ATABEY- Harmanören, ATABEY- Kapıcak, ATABEY-Bayat, EĞİRDİR-A.Gökdere, EĞİRDİR-Tepeli, GÖNEN-Kızılcık, SÜTÇÜLER- Hacıahmetler, KEÇİBORLU-Gülköy, KEÇİBORLU-Kuyucak, SENİRKENT-Başköy, SENİRKENT-Ortayazı, ŞARKİKARAAĞAÇ-Karayaka, ŞARKİKARAAĞAÇ-Kıyakdede, ŞARKİKARAAĞAÇ-Ördekçi, ULUBORLU-K.kabaca, ULUBORLU-İleydağı, YALVAÇ-Kurusarı, YALVAÇ-Ayvalı, Y.BADEMLİ-Gölkonak, MERKEZ-B.Hacılar, MERKEZ- Çukur Köy.
  ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.04.2019 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK KAPI NUMARASI LEVHALAMA İŞİ VEYA 11.06.2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GURUPLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN B III GURUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  MİMAR VEYA MAKİNE MÜHENDİSİ VEYA PEYZAJ MİMARI VEYA İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA HARİTA MÜHENDİSİ VEYA JEODEZİ MÜHENDİSİ
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
   9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler