• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 940 (08.11.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 940 (08.11.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 940 (08.11.2019)

  KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

  ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  2020 Yılı Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/568185

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462184160 – 2462238255
  c) Elektronik Posta Adresi : isparta@gsb.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Kömür (10-18 mm) 105 TON Kömür (50-150 mm) 394 TON
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yerleri : Atabey Yurt Müdürlüğü Gezirler Mahallesi Armağanşah Cad. No: 7 Atabey/ISPARTA Eğirdir Yurt Müdürlüğü B Blok: Poyraz Fatih Mah. 6. Cad. No: 19 Eğirdir/ISPARTA A Blok:Menderes Mah. Leylak Sk. No.40 Eğirdir/ISPARTA Yalvaç Yurt Müdürlüğü C Blok Bağlar Mah. Orman Cad. Çankaya Sokak No:52 Yalvaç/ISPARTA Sütçüler Yurt Müdürlüğü Birlik Mah. Atatürk Cad. No:67/1 32950 Sütçüler/ISPARTA Şarkikaraağaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Aşağıkale Mah. 1543 Sokak No:15 Şarkikaraağaç/ISPARTA Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tuzla Mah. Mimar Sinan Sokak No:8 Keçiborlu/ISPARTA Uluborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreşyeri Mah. Festival Cad. No:1 Uluborlu/ISPARTA Senirkent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Süleyman Demirel Mah. Tahsin Polat Cad. No:17 Senirkent/ISPARTA
  c) Teslim tarihi : İdarenin yükleniciye vereceği siparişler peyder pey şeklinde teslim alınacaktır. (İhale konusu kömürün tümü bir kerede teslim alınmayacaktır.)

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Toplantı Salonu Kepeci Mah.116. Cadde No:12 Merkez/ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 05.12.2019 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

   İthalatçı ise; İthalatçı Kayıt Belgesi
  Üretici ise; Uygunluk İzin Belgesi
  Dağıtıcı ise; Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
  Satıcı ise; Herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Belgesi

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Her türlü kömür temin işi  vb iş olarak kabul edilir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Birimi İl Müdürlüğü Ek hizmet Binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler