• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 890 (21.10.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 890 (21.10.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 890 (21.10.2019)

  II KISIM GIDA ALIMI ( MUHTELİF GIDA – KIRMIZI ET )

  ISPARTA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

  II KISIM GIDA ALIMI ( MUHTELİF GIDA – KIRMIZI ET ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/520606

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : KUTLUBEY MİMAR SİNAN 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462116000 – 2462120869
  c) Elektronik Posta Adresi : ihale@isparta.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : II KISIM (54) KALEM GIDA ALIMI ( MUHTELİF GIDA – KIRMIZI ET.)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (ATATÜRK PARKI VE GÖKÇAY MESİRELİĞİ KERVANSARAY RESTAURANT )
  c) Teslim tarihi : İdaresinin isteği doğrultusunda sözleşme süresi olan 40 gün içinde peyderpey alınacaktır. İhale sürecinin uzaması halinde iş bitim tarihi 31.12.2019 dur. İdare ihtiyaçlarını günlük talepler halinde yapacak olup; istenen ürünler aynı gün içerisinde işletmenin mutfağına teslim edilecektir.işin başından sonuna kadar aynı parti numaralı ürünlerin teslimi yapılacaktır.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
  b) Tarihi ve saati : 28.10.2019 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN 5996 SAYILI KANUN GEREĞİ İL /İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN  ALINAN “İŞLETME KAYIT BELGESİ “

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  I.Kısım…Muhtelif Gıda  için teklif edilecek  malzemelerin  ticari markaları  ( bilinen ve kullanımı yaygın olan  markalar ve teknik şartnamede beliritlen şartlar dikkate alınarak ) teklifleri ekinde açıkça belirtilecek ve sözleşmeden sonra mal tesliminde de bu belirtilen ürüler teslim edilecektir.  

  Yukarıda belirtilen  bu belgeleri ihale dosyası ekinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GENEL EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler