• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 581 (11.07.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 581 (11.07.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 581 (11.07.2019)

  İhale İlanı

                                                  ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

  ISPARTA ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
  Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı [1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu Yapımı) İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/313112

  1-İdarenin

  a) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462116500 – 2462116548
  c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare@isparta.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : İmar Planlarına esas, 365 ha’lık alanda 1/5.000 ölçekli- 120 ha’lık alanda 1/1.000 ölçekli Hali Hazır Harita Üretimi, 365 ha’lık alanda Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması, 42 ha’lık alanda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Yapılacağı yer : Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy Köyü Kentsel Sit Alanı ve etkileşim-geçiş alanı
  c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 210(iki yüz on) gündür
  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer

  : Isparta İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu Eğirdir yolu Üzeri ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 25.07.2019 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  Asgari dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yükseköğretim kurumlarının şehir planlama veya şehir ve bölge planlama bölümünden, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı unvanını alarak mezun olmak,

  TMMOB Şehir Plancıları Odasından alınmış büro tescil belgesine sahip olmak,

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği kapsamında verilen imar planı yapımı yeterlilik belgesinden asgari (E) grubu yeterlilik belgesine sahip olmak,

  Planlama çalışmasını yüklenecek müellif kuruluşların ortaklarından yukarıdaki niteliklere sahip şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısının asgari % 51 hissesi olmak

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Kamu kurumuna yapılmış olan kentsel sit alanı veya

  arkeolojik ve kentsel sit alanı veya

  doğal sit ve kentsel sit alanı koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı,

  İhaleye katılacaklardan kültür varlıklarını koruma bölge kurulunca uygun bulunan kentsel sit alanı veya arkeolojik ve kentsel sit alanı veya doğal sit ve kentsel sit alanı koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı yapmış olmak şartı aranır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Abdullah ÇELİK

  Genel Sekreter a.

  Genel Sekreter Yard.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler