• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 463 (31.05.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 463 (31.05.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 463 (31.05.2019)

  İHALE İLANI

   

  BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TR61/18/FZD-2018 FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA TC ISPARTA VALİLİĞİ ADINA DAVRAZ KIŞ SPORLARI MERKEZİ TURİZM GELİRLERİNİN ARTIRILMASI VE DAVRAZ ZİRVE TELESİYEJ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ İŞİ

  ISPARTA VALİLİĞİ 

  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı TR61/18/FZD-2018 fizibilite desteği programı kapsamında TC Isparta Valiliği adına Davraz Kış Sporları Merkezi Turizm gelirlerinin artırılması ve Davraz Zirve Telesiyej Fizibilite Çalışması Projesi işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2019/268639

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA VALİLİĞİ
  b) Adresi : Kutlubey Mahallesi 114. Cadde 1 32100 Merkez MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462238080 – 2462232011
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmet alımın

  a) Adı : Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı TR61/18/FZD-2018 fizibilite desteği programı kapsamında TC Isparta Valiliği adına Davraz Kış Sporları Merkezi Turizm gelirlerinin artırılması ve Davraz Zirve Telesiyej Fizibilite Çalışması Projesi işi
  b) Niteliği, türü ve miktarı : Davraz Kış Sporları Merkezi Turizm gelirlerinin artırılması ve Davraz Zirve Telesiyej Fizibilite Çalışması Projesi hizmet alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta Davraz Kış Sporları Turizm Merkezi
  ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.06.2019 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta Valiliği Gül Toplantı salonu
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Kültür, turizm, ticaret ve sanayi sektörlerindeki projelere ilişkin gerçekleştirilmiş her türlü etüt, plan ve fizibilite çalışması veya fizibilite çalışmasını da içeren proje uygulamaları benzer iş olarak kabul edilecektir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
   9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler