• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 376 (08.05.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 376 (08.05.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 376 (08.05.2019)

  TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

  ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  2019 yılı için hizmet binaları ve öğrenci yurtlarında kullanılacak temizlik malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/213956

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462184160 – 2462238255
  c) Elektronik Posta Adresi : isparta@gsb.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 47 Kalem Temizlik malzemesi ve ekipmanları
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yerleri : ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1-Çünür Mah. 102. Cadde Batı Kampüsü Merkez/ISPARTA 2-Kepeci Mah. 116. Cadde No:12 Merkez/ISPARTA” ISPARTA MURAD HÜDAVENDİGAR ERKEK ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Mahallesi 104 cadde No:51/11 Merkez/ISPARTA GÜLİSTAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ S.D.Ü Bulvarı, Çünür Mah. 102. Cadde No:291 Isparta ISPARTA ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi mahallesi 104.cadde no:51/10 Merkez/ISPARTA GÜLCİHAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ S.D Bulvarı Çünür mah. 102. Cadde No:291-ISPARTA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ YURTMÜDÜRLÜĞÜ ÇÜNÜR MAHALLESİ 270. CADDE NO 8/A MERKEZ/ISPARTA MİHRİ HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Çünür Mah. 270.Cad. 8/B Merkez/ISPARTA ATABEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Gezirler Mah. Armağanşah Cad.No: 2 Atabey/ISPARTA EĞİRDİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MENDERES MAH. ORTANCA SOKAK NO:4 EĞİRDİR/ISPARTA SÜTÇÜLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Birlik mah. Atatürk cad. No:67/1 Sütçüler ISPARTA YALVAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZAFER MAHALLESİ KILIÇARSLAN CAD. NO:7/E YALVAÇ/ISPARTA KEÇİBORLU GÜLKENT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet Mahallesi KYK Sok No:4 Keçiborlu/ISPARTA ULUBORLU KUTLUBEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KABAAĞAÇ MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDESİ NO:80/A ULUBORLU/ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORTA MAHALLE 1478 SOKAK NO 2 Şarkikaraağaç/ISPARTA
  c) Teslim tarihi : 1-İlgili birimler siparişlerini firmanın belirlediği resmi mail adresine bildirmelerine müteakip 24 saat içerisinde (cuma, cumartesi, pazar günü talep edilmesi halinde pazartesi teslimat yapılacaktır.) firma tarafından mesai saatlerinde adreslerine ulaştırılacaktır. 2-Tek sipariş tutarı yüklenicinin ihale esnasında vermiş olduğu birim fiyat teklifi ve sipariş adedi çarpımı bulunan tutar 500,00 TL’nin altında olmayacaktır. 3-Ay içerisinde bir birimin verdiği toplam sipariş tutarı ihale esnasında vermiş olduğu birim fiyat teklifi ve sipariş adedi çarpımı bulunan tutar 25.000,00 TL ve üzerine çıkması halinde siparişler harcama yetkilisi onayına tabidir. Bu durumun ortaya çıkması halinde aynı ayın içerisinde talep edilen siparişler İl Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından resmi yazı ile firmaya bildirilecektir. 4-3 madde de belirtilen limiti aşan siparişlerde İl Müdürlüğü onayı olmaması halinde Yüklenici firma teslim ettiği aşan miktarı ödeme olarak alamaz, hiçbir hak iddia edemez. 5-Sipariş geçen İl Müdürlüğü birimleri 25.000,00 TL limitini yıl içerisinde bir kez kullanır. Limiti aşması halinde durumu açıklayan gerekçesini İl Müdürlüğünün ilgili birimine vermek zorundadır. Gerekçesi uygun görülmeyen talepler İl Müdürlüğünce onaylanmaz.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Gençlik Spor İl Müdürlüğü Eğitim Salonu Çünür Mah. 102. Cadde SDÜ Batı Kampüsü ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 – 10:30
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Temizlik malzemesi ve ekipmanları bulunan belgeler geçerli sayılacaktır.
  İş deneyimi belgesinde temizlik malzemesi ve ekipmanları birlikte veya ayrı ayrı bulunabilir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Çünür Mah. 102. Cadde SDÜ Batı Kampüsü ISPARTA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Satın Alma Şube Müdürlüğü Çünür Mah. 102. Cadde SDÜ Batı Kampüsü ISPARTAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler