• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 275 (02.04.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 275 (02.04.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 275 (02.04.2019)

  KORUGE BORU SATIN ALINACAKTIR

  ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  Ø500 mm ve Ø700 mm (HDPE Esaslı SN8 Plastik Mufsuz 7 m) Koruge Boru mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2019/114829

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462116500 – 2462116548
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : Ø500 mm ve Ø700 mm (HDPE Esaslı SN8 Plastik Mufsuz 7 m) Koruge Boru
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.127 metre Ø500 mm ve 455 metre Ø700 mm (HDPE Esaslı SN8 Plastik Mufsuz 7 metre) Koruge boru alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta İl Özel İdaresi Kampüsünde yer alan depolama alanı
  ç) Süresi/teslim tarihi : Malın tamamı sözleşme hükümlerine, teknik şartnamelere ve ilgili standart normlarına uygun olarak üretilecek ve tamamı sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde İdareye teslim edilecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihde işe başlanılacaktır.

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2019 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta İl Özel İdaresi 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Eğirdir Yolu üzeri Isparta
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
  İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

  a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
  c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
  ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
  d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

  Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

  4.3.2.
  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
  İhaleye katılacak firmalar , HDPE hammaddeden üretilen çift cidarlı Koruge Boru üretici firmasına ait  TS EN 12132 veya 13476-3  belgesi ihale dosyasına konulacaktır.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   15. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Abdullah ÇELİK

  Genel Sekreter a.

  Genel Sekreter Yrd.

   

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler