• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: (27.06.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: (27.06.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: (27.06.2019)

  DHMİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI WC’LER GENEL TADİLAT İŞİ

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

  ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

  DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Terminal Binası WC’ler Genel Tadilat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası : 2019/297119

  1-İdarenin

  a)Adresi : Gümüşgün Mevkii KEÇİBORLU/ISPARTA

  b)Telefon ve faks numarası : 2465592008-2465592011

  c)Elektronik Posta Adresi : infosuleymandemirel@dhmi.gov.tr

  ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu yapım işinin

  a)Niteliği, türü ve miktarı : 4 adet WC mahallinin genel tadilatı-Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b)Yapılacağı yer : DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü

  c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  ç)İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  3-İhalenin

  a)Yapılacağı yer : DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü A22 nolu Müdür Yardımcısı Odası Keçiborlu / ISPARTA

  b)Tarihi ve saati : 10.07.2019 – 11:00

  4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelen ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde. Noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.2.2.Tüzil kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicileri yaptırılamaz.

  4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzeri sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1.İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  Yapıl İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin (B) Üstyapı (bina) İşleri III Grup Bina İşleri ve bu gruba ait binaların tadilat ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

  4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  İnşaat Mühendisliği veya Mimar

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7.İhale dokümanının görülmesi:

  7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinden görülebilir.

  7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

  12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler